1.
زارع ابیانهح, بیات ورکشیم. بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی. GSC [اینترنت]. 10 دسامبر 2014 [ارجاع شده 30 می 2020];12(3):403-16. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/42216