1.
احمدی داناف, غیبیم, اردکانیم, پاکنژادف. ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن. GSC [اینترنت]. 15 اکتبر 2016 [ارجاع شده 4 ژوئن 2020];15(3):536-45. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/45990