1.
رضوانی مقدمپ, امیریم, احیاییح. اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.). GSC [اینترنت]. 12 جولای 2015 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];13(1):34-2. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/48314