1.
ابهریع, قلی نژادا. تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری. GSC [اینترنت]. 23 فوریه 2019 [ارجاع شده 23 اکتبر 2019];17(1):157-6. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/73912