1.
ابهری ع, قلی نژاد ا. تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری. GSC [اینترنت]. 23فوریه2019 [ارجاع شده 17ژوئن2019];17(1):157-6. Available from: https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/73912