1.
توکلی کاخکیتک, بهشتیب, کاظمیک. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم. GSC [اینترنت]. 31 ژانویه 2011 [ارجاع شده 27 می 2020];8(2):194-02. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/7517