1.
توکلی کاخکی تک, بهشتی ب, کاظمی ک. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم. GSC [اینترنت]. 31ژانویه2011 [ارجاع شده 17ژوئن2019];8(2):194-02. Available from: https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/7517