1.
مومنیم, مساواتیم. شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر. GSC [اینترنت]. 9 مارس 2011 [ارجاع شده 23 اکتبر 2019];8(4):698-07. قابل دسترس در: https://jcesc.um.ac.ir/article/view/7962