1.
مومنی م, مساواتی م. شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر. GSC [اینترنت]. 9مارس2011 [ارجاع شده 17ژوئن2019];8(4):698-07. Available from: https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/view/7962