اطلاعات نشریه

مدیر مسئول: دکتر پرویز رضوانی مقدم
سردبیر: دکتر حمید رضا خزاعی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۱۴۷۲
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۷۸
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه

جعفر نباتی; محمد کافی; الهه برومند رضازاده; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی

بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج

زینب کریمی; مجید آقاعلیخانی; مجید غلامحسینی