اطلاعات نشریه

مدیر مسئول: دکتر پرویز رضوانی مقدم
سردبیر: دکتر حمید رضا خزاعی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۱۴۷۲
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۷۸
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

ضریب تاثیر: 0.115
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q2
سیستم مشابهت یاب: یکتاوب- اوج
قالب انتشار:

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی

هدا لطیفی; سرور خرم دل; مهدی نصیری محلاتی; جواد وفابخش; عبداله ملافیلابی

اثر محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر رشد و القای تحمل به گرمای انتهای فصل گندم (Triticum aestivum L.)

نفیسه اسدی نسب; مجید نبی پور; حبیب اله روشنفکر; افراسیاب راهنما قهفرخی