فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; زینت برومند رضازاده; مریم جهانی; لیلا جعفری

اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia)

جعفر نباتی; محمد کافی; احمد نظامی; پرویز رضوانی مقدم; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی

بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد

پرویز رضوانی مقدم; سارا بخشایی; افسانه امین غفوری; لیلا جعفری

اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

رقیه سادات حسینی; سراله گاشی; افشین سلطانی; مهدی کلاته; محبوبه زاهد

بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی

حامد جوادی; محمد جواد ثقه الاسلامی; سید غلامرضا موسوی

ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.)

بیژن سعادتیان; گودرز احمدوند; فاطمه سلیمانی; سمیه وجدانی آرام

abstract

abstract abیtract