دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 708 صفحه 153-163 PDF

تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان

علیرضا کوچکی; رضا دیهیم فرد; رضا میرزایی تالارپشتی; محمد خیرخواه
تعداد مشاهده : 1153 صفحه 170-177 PDF
تعداد مشاهده : 823 صفحه 178-188 PDF

بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان

احمد نظامی; سید فاضل فاضلی کاخکی; هادی زرقانی; جواد شباهنگ; محمد رضا گندم زاده
تعداد مشاهده : 634 صفحه 189-195 PDF

مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)

زینب اورسجی; محمد حسن راشد محصل; نظامی نظامی; مجید عباسپور; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 646 صفحه 207-214 PDF

اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی

بتول مهدوی; سید علی محمد مدرس ثانوی; مجید آقاعلیخانی; مظفر شریفی; سید علی علوی اصل
تعداد مشاهده : 1343 صفحه 229-236 PDF

تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه

شهرام نظری; فائزه زعفریان; اسفندیار فرهمندفر; اسکندر زند; سلمان عظیمی سوران
تعداد مشاهده : 944 صفحه 237-245 PDF

بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.)

اسماعیل رضائی چیانه; مهدی تاج بخش; اروج ولیزادگان; فرزاد بنائی اصل; حسن مهدوی کیا
تعداد مشاهده : 1558 صفحه 246-253 PDF
تعداد مشاهده : 1118 صفحه 254-263 PDF
تعداد مشاهده : 941 صفحه 264-272 PDF
تعداد مشاهده : 818 صفحه 283-295 PDF
تعداد مشاهده : 906 صفحه 296-304 PDF
تعداد مشاهده : 756 صفحه 305-315 PDF

اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت

حسین سعیدی گراغانی; رستم یزدانی بیوکی; ندا سعیدی گراغانی; حمید سودایی زاده
تعداد مشاهده : 1003 صفحه 316-327 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 510 PDF

جلد

نشریه نشریه