فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان

علیرضا کوچکی; رضا دیهیم فرد; رضا میرزایی تالارپشتی; محمد خیرخواه

بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان

احمد نظامی; سید فاضل فاضلی کاخکی; هادی زرقانی; جواد شباهنگ; محمد رضا گندم زاده

اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی

بتول مهدوی; سید علی محمد مدرس ثانوی; مجید آقاعلیخانی; مظفر شریفی; سید علی علوی اصل

تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه

شهرام نظری; فائزه زعفریان; اسفندیار فرهمندفر; اسکندر زند; سلمان عظیمی سوران

بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.)

اسماعیل رضائی چیانه; مهدی تاج بخش; اروج ولیزادگان; فرزاد بنائی اصل; حسن مهدوی کیا

اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت

حسین سعیدی گراغانی; رستم یزدانی بیوکی; ندا سعیدی گراغانی; حمید سودایی زاده

abstract

abstract abیtract

جلد

نشریه نشریه