دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 1028 صفحه 360-368 PDF
تعداد مشاهده : 884 صفحه 378-386 PDF

ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

فرزاد حسین پناهی; محمد کافی; مهدی پارسا; مهدی نصیری محلاتی; محمد بنایان اول
تعداد مشاهده : 865 صفحه 387-402 PDF
تعداد مشاهده : 815 صفحه 417-426 PDF
تعداد مشاهده : 611 صفحه 438-444 PDF
تعداد مشاهده : 1480 صفحه 445-453 PDF

تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم

فاطمه تقوی قاسمخیلی; همت اله پیردشتی; محمدعلی تاجیک قنبری; محمدعلی بهمنیار
تعداد مشاهده : 741 صفحه 454-462 PDF

مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی برنج در استان مازندران: رقابت علف هرز، عملکرد و اجزای عملکرد

افراسیاب علا; مجید آقاعلیخانی; بهمن امیری لاریجانی; سعید صوفی زاده
تعداد مشاهده : 893 صفحه 463-475 PDF

کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)

کمال شیردل; شهلا امانی; مهرداد یارنیا; عزیز جوانشیر; عادل دباغ محمدی نسب
تعداد مشاهده : 1657 صفحه 476-483 PDF
تعداد مشاهده : 1075 صفحه 484-490 PDF

بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز

روح اله امینی; حسین پژگان; عادل دباغ محمدی نسب
تعداد مشاهده : 831 صفحه 491-501 PDF
تعداد مشاهده : 658 صفحه 526-534 PDF
تعداد مشاهده : 478 PDF