دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; رضا دیهیم فرد; رضا میرزایی تالارپشتی; محمد خیرخواه
تعداد مشاهده : 866 صفحه 535-542 PDF

ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت

الهام عزیزی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 573 صفحه 554-566 PDF
تعداد مشاهده : 1071 صفحه 567-573 PDF
تعداد مشاهده : 580 صفحه 574-581 PDF

اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)

عبداله ملافیلابی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 684 صفحه 605-612 PDF

اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia)

جعفر نباتی; محمد کافی; احمد نظامی; پرویز رضوانی مقدم; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی
تعداد مشاهده : 862 صفحه 613-620 PDF

واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد

فاطمه جوادی هدایت آباد; احمد نظامی; محمد کافی; جواد شباهنگ
تعداد مشاهده : 819 صفحه 632-640 PDF
تعداد مشاهده : 604 صفحه 641-648 PDF

اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم

سید حسین میرطالبی; آرش کریمی; علی سلیمانی; مهران هودجی
تعداد مشاهده : 639 صفحه 649-657 PDF

تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی

مجتبی خطبایی; حجت امامی; علیرضا آستارایی; امیر فتوت
تعداد مشاهده : 636 صفحه 658-664 PDF

اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده

طاهره خورسندی; احمد نظامی; محمد کافی; مرتضی گلدانی
تعداد مشاهده : 713 صفحه 665-676 PDF

آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا

جواد رضایی; محمد بنایان اول; احمد نظامی; محسن مهرور; باقر محمودی
تعداد مشاهده : 709 صفحه 683-692 PDF

اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max)

اسماعیل یساری; ساعده مظفری; عینعلی شفیعی; امید قاسمی چپی; حسین جعفرزاده زغال چالی
تعداد مشاهده : 949 صفحه 693-703 PDF
تعداد مشاهده : 1040 صفحه 704-717 PDF
تعداد مشاهده : 802 صفحه 718-726 PDF
تعداد مشاهده : 571 صفحه 751-765 PDF

اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)

محبوبه سردار; محمدعلی بهدانی; سید وحید اسلامی; سهراب محمودی
تعداد مشاهده : 1113 صفحه 784-792 PDF

تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم

مهدی زارعی; سید عبدالرضا کاظمینی; محمد جعفر بحرانی
تعداد مشاهده : 582 صفحه 793-804 PDF
تعداد مشاهده : 1032 صفحه 805-812 PDF
تعداد مشاهده : 649 صفحه 813-821 PDF

مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری

محسن سبک خیز; سعید ملک زاده شفارودی; امین میرشمسی کاخکی
تعداد مشاهده : 751 صفحه 834-840 PDF
تعداد مشاهده : 829 صفحه 841-851 PDF
تعداد مشاهده : 565 صفحه 852-861 PDF
تعداد مشاهده : 603 صفحه 862-870 PDF

abstract

a abیtract
تعداد مشاهده : 427 PDF