دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; مرادی مرادی; یاسر علی زاده
تعداد مشاهده : 867 صفحه 1-13 PDF

بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; فرزاد مندنی; شهرام امیرمرادی; حسن فیضی
تعداد مشاهده : 867 صفحه 14-23 PDF

اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد

رضا حیدری پور; مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; احمد زارع فیض آبادی
تعداد مشاهده : 843 صفحه 24-33 PDF

اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)

پرویز رضوانی مقدم; محمدبهزاد امیری; حمیدرضا احیایی
تعداد مشاهده : 535 صفحه 34-42 PDF

ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده

احمد نظامی; حمید رضا خزاعی; حمیدرضا مهرآبادی; مجید دشتی; فرزین پور امیر; مسعود احمدی
تعداد مشاهده : 510 صفحه 53-61 PDF
تعداد مشاهده : 746 صفحه 62-70 PDF
تعداد مشاهده : 1033 صفحه 71-80 PDF
تعداد مشاهده : 673 صفحه 92-100 PDF
تعداد مشاهده : 804 صفحه 101-108 PDF
تعداد مشاهده : 851 صفحه 120-130 PDF

تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج

سید غلامرضا موسوی; ام لیلا محمدی; رضا برادران; محمد جواد ثقه الاسلامی; ابراهیم امیری
تعداد مشاهده : 904 صفحه 146-152 PDF

مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام

رضا نصری; علی کاشانی; فرزاد پاک نژاد; سعید وزان; مهرشاد براری
تعداد مشاهده : 1223 صفحه 153-164 PDF
تعداد مشاهده : 877 صفحه 173-183 PDF
تعداد مشاهده : 853 صفحه 184-192 PDF
تعداد مشاهده : 699 صفحه 193-202 PDF

چکیده انگلیسی

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 322 PDF