دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 1140 صفحه 435-447 PDF
تعداد مشاهده : 880 صفحه 461-470 PDF
تعداد مشاهده : 1023 صفحه 471-484 PDF

بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa)

سید یوسف موسوی طغانی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی; محمدرضا دماوندیان
تعداد مشاهده : 885 صفحه 496-512 PDF
تعداد مشاهده : 668 صفحه 513-523 PDF
تعداد مشاهده : 838 صفحه 524-542 PDF
تعداد مشاهده : 1056 صفحه 543-552 PDF
تعداد مشاهده : 1053 صفحه 553-569 PDF
تعداد مشاهده : 718 صفحه 570-582 PDF
تعداد مشاهده : 806 صفحه 583-597 PDF

اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی)

داود امیدی نسب; محمدحسین قرینه; عبدالمهدی بخشنده; مهران شرفی زاده; علیرضا شافعی نیا; عزیزه سقلی
تعداد مشاهده : 880 صفحه 598-610 PDF
تعداد مشاهده : 1113 صفحه 611-622 PDF
تعداد مشاهده : 905 صفحه 637-650 PDF