فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده

مریم جانعلی زاده; احمد نظامی; ابراهیم ایزدی دربندی; مهدی پارسا

واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.)

موسی ایزدخواه شیشوان; مهدی تاجبخش شیشوان; جلال جلیلیان; بهمن پاسبان اسلام