دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 1423 صفحه 651-664 PDF
تعداد مشاهده : 649 صفحه 687-699 PDF

ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده

مریم جانعلی زاده; احمد نظامی; ابراهیم ایزدی دربندی; مهدی پارسا
تعداد مشاهده : 614 صفحه 754-765 PDF

واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium cepa L.)

موسی ایزدخواه شیشوان; مهدی تاجبخش شیشوان; جلال جلیلیان; بهمن پاسبان اسلام
تعداد مشاهده : 692 صفحه 766-785 PDF
تعداد مشاهده : 708 صفحه 823-839 PDF
تعداد مشاهده : 705 صفحه 854-863 PDF