دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه‌ای

حمید رضا مهرآبادی; احمد نظامی; محمد کافی; محمد رضا رمضانی مقدم
تعداد مشاهده : 641 صفحه 403-414 PDF
تعداد مشاهده : 523 صفحه 415-426 PDF
تعداد مشاهده : 576 صفحه 427-437 PDF

اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه

نازنین صف آراء; محمد رضا مرادی تلاوت; سید عطاءاله سیادت; احمد کوچک زاده; سید هاشم موسوی
تعداد مشاهده : 538 صفحه 438-448 PDF

کاهش اثرات تنش شوری از طریق کاربرد خارجی سالیسیلیک‌اسید بر نیشکر (Saccharum officinarum L.)

فاطمه چهارلنگ بدیل; مهرشاد براری; محمود شمیلی; زهرا طهماسبی
تعداد مشاهده : 567 صفحه 449-459 PDF
تعداد مشاهده : 489 صفحه 460-469 PDF
تعداد مشاهده : 1148 صفحه 470-483 PDF
تعداد مشاهده : 425 صفحه 484-493 PDF
تعداد مشاهده : 780 صفحه 503-513 PDF
تعداد مشاهده : 628 صفحه 514-525 PDF