فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus)

سید جواد عظیم زاده; مهدی نصیری محلاتی; علیرضا كوچكی

تأثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم

حامد نوری زاده; محمدحسین اهتمام; احمد ارزانی; محسن اسماعیل زاده مقدم

تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی

سیدهاشم موسوی; سید عطااله سیادت; خلیل عالمی سعید; اسکندر زند; عبدالمهدی بخشنده

همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش

احمد اسماعیلی; سید سجاد سهرابی; سیده زهرا حسینی; رضا نامداریان; داریوش گودرزی

شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst

مجتبی میراخوری; بهرام میرشکاری; ابراهیم امیری; فرزاد پاک نژاد; مهرداد یارنیا

بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان

معصومه حاجی پور; علی راحمی کاریزکی; حسین صبوری; حسین علی فلاحی