فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15

ولی فیضی اصل; امیر فتوت; علیرضا آستارایی; امیر لکزیان; میر احمد موسوی شلمانی

ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن

فاطمه احمدی دانا; محمدنبی غیبی; محمدرضا اردکانی; فرزاد پاکنژاد

تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم

بهزاد ظفری قلعه رودخانی; افشین سلطانی; ابراهیم زینلی; بهنام کامکار; محمد فیروزفرد

اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا

شیوا قلعه نویی; علیرضا کوچکی; محمدتقی ناصری پوریزدی; محسن جهان

فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta vulgaris)

احمد نظامی; حمید رضا خزاعی; مجید دشتی; احسان عیشی رضایی; امیر حسین سعید نژاد

تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum)

محمد رضا سلامی; پرویز رضوانی مقدم; حمید رضا شریفی; علیرضا قائمی; مهدی نصیری محلاتی