فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

پرویز رضوانی مقدم; قربانعلی اسدی; مهسا اقحوانی شجری; فاطمه رنجبر; روشنک شهریاری

بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سرور خرم دل; سحر مرید احمدی

ارزیابی صفات زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله

سیف الله انصاری; سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی; احمد ارزانی; پوراندخت گلکار

اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کرمانشاه

منصور احمدی; فرزاد مندنی; محمود خرمي وفا; غلامرضا محمدی; علی شیرخانی

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.)

رضا خانی; امیر رضا صادقی بختوری; بهمن پاسبان اسلام; وحید سرابی