فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در 18 ژنوتیپ گندم دوروم دیم

یحیی فیروزی شاهعلی بگلو; حسن فیضی; اصغر مهربان; مسعود علی پناه

تأثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و اجزای آن در دو ژنوتیپ و یک رقم ارزن دم روباهی

مسعود خزاعی; محمد گلوی; مهدی دهمرده; سید محسن موسوی نیک; غلامرضا زمانی; نفیسه مهدی نژاد

کاربرد مفهوم زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی پاسخ جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L.) به دما

ابوالفضل درخشان; عبدالمهدی بخشنده; سید عطاالله سیادت; محمد رضا مرادی تلاوت; بهرام اندرزیان

تأثیر انواع شخم و گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

زهرا شریفی; سید وحید اسلامی; مجید جامی الاحمدی; سهراب محمودی