فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی کارایی مصرف نور و شاخص‌های رشدی ژنوتیپ‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط کم‌آبیاری

هدایت الله کریم زاده سورشجانی; احمد نظامی; محمد کافی; محمودرضا تدین

مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهی

حمیدرضا کمیلی; مسعود قدسی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی; محمد رضا جلال کمالی

مطالعه واکنش برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک برگ ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف آب و نیتروژن

روژین قبادی; مختار قبادی; سعید جلالی هنرمند; بهمن فرهادی; فرزاد مندنی

پاسخ مورفولوژیک، عملکرد دانه و اسانس سه بوم‌گونه‌ی رازیانه به زمان‌های مختلف کاشت

سمانه کیانی; سید عطاءاله سیادت; محمدرضا مرادی تلاوت; عادل پشتدار