فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه

جعفر نباتی; محمد کافی; الهه برومند رضازاده; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی

بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج

زینب کریمی; مجید آقاعلیخانی; مجید غلامحسینی