فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

علیرضا برجسته; احمد نظامی; حمیدرضا خزاعی; اسکندر زند

تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط تنش خشکی

فاطمه عباس پور; حمیدرضا اصغری; پرویز رضوانی مقدم; حمید عباسدخت; جواد شباهنگ; عادل بیگ بابایی

بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مؤثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا

عباس فروغی آینه ده; عباس بیابانی; علی راحمی کاریزکی; قربانعلی رسام

شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان

امیرعباس رستمی اجیرلو; محمد رضا اصغری پور; احمد قنبری; مهدی جودی; محمود خرمی وفا

بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده نزدیک بر تولید گندم آبی منطقه تربت جام: مطالعه موردی

سید فرهاد صابرعلی; حسین نستری نصرآبادی; محمد دوستخواه احمدی