دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا

ایزدی دربندی ایزدی دربندی; راشد محصل راشد محصل; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری

مشعوف مشعوف; اسماعیلی آزاد گله اسماعیلی آزاد گله; بابائیان جلو دار بابائیان جلو دار; کافی کافی

اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز

نبی زاده مرو دست نبی زاده مرو دست; کافی کافی; راشد محصل راشد محصل

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان

زینلی زینلی; اکرم قادری اکرم قادری; سلطانی سلطانی; کشیری کشیری

بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای

صالحیان صالحیان; قنبری قنبری; رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی; مجیدی مجیدی