دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری

رضوانی مقدم رضوانی مقدم; نباتی نباتی; نوروززاده نوروززاده; محمدآبادی محمدآبادی

میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم

صالحی صالحی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز

علیزاده علیزاده; طاووسی طاووسی; اینانلو اینانلو; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae

غزائیان غزائیان; علیخانی علیخانی; لکزیان لکزیان; حق نیا حق نیا

کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی

کوچکی کوچکی; تبریزی تبریزی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران

کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; اصغری پور اصغری پور; خداشناس خداشناس

اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.)

موسوی موسوی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; رحیمیان رحیمیان; قنبری قنبری; بنایان بنایان; راشد محصل راشد محصل