دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد

اشرافی اشرافی; بنایان اول بنایان اول; راشد محصل راشد محصل

ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم

تبریزی تبریزی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کوچکی کوچکی

مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana)

زند زند; کوچکی کوچکی; رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی; دیهیم فرد دیهیم فرد; صوفی زاده صوفی زاده; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

دورة بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط مشهد

عباسپور عباسپور; رضوانی مقدم رضوانی مقدم

ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن

کامکار کامکار; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم

تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران

کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; نجفی نجفی

بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . )

ولی الله پور ولی الله پور; راشد محصل راشد محصل; قنبری قنبری