دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm

بهدانی بهدانی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم

اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum)

پهلوانی پهلوانی; آل ابراهیم آل ابراهیم; راشد محصل راشد محصل; میقانی میقانی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه

توکلی کاخکی توکلی کاخکی; بهشتی بهشتی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه

راستگو راستگو; قنبری قنبری; بنایان اول بنایان اول; رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری

رضوانی مقدم رضوانی مقدم; نوروزپور نوروزپور; نباتی نباتی; محمدآبادی محمدآبادی

گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) .

گنجعلی گنجعلی; کافی کافی; باقری باقری; شهریاری شهریاری

بررسی رفتارهای جوانه‌زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa)

ملتی ملتی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان

مهدوی دامغانی مهدوی دامغانی; کوچکی کوچکی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; نصیری محلاتی نصیری محلاتی