دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان

احمدی احمدی; رستمی رستمی; شاکرمی شاکرمی; فیضیان فیضیان

اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی; کافی کافی; مجیدی هروان مجیدی هروان; نورمحمدی نورمحمدی; درویش درویش; قاضی زاده قاضی زاده

بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای

جوادی جوادی; راشد محصل راشد محصل; زمانی زمانی; آذری نصرآّباد آذری نصرآّباد; موسوی موسوی

تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

خندان خندان; آستارائی آستارائی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; فتوت فتوت

جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما

قنبری قنبری; رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کافی کافی; راستگو راستگو