دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata)

حسینی حسینی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم

بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)).

حسینی حسینی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده

زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز

عباسی علی کمر عباسی علی کمر; حجازی حجازی; اکبری اکبری; کافی کافی; زند زند

ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور

کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; تبریزی تبریزی; عزیزی عزیزی; جهان جهان

اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه

کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; عزیزی عزیزی

تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing)

ناظری ناظری; احمدی احمدی; تابعی تابعی; کوهستانی کوهستانی

آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم

نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کوچکی کوچکی