دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار; لکزیان لکزیان; حق نیا حق نیا; سرچشمه پور سرچشمه پور

تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم

احمدی احمدی; آستارائی آستارائی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کشاورز کشاورز

تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج

اویسی اویسی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; رستمی رستمی; باغستانی باغستانی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای

جوادی جوادی; راشد محصل راشد محصل; زمانی زمانی; آذری نصرآباد آذری نصرآباد; موسوی موسوی

ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف

علیمرادی علیمرادی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی

بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی

کازرونی منفرد کازرونی منفرد; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; اقبالی اقبالی

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی

کمیلی کمیلی; راشد محصل راشد محصل; قدسی قدسی; زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی

اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی

لله گانی لله گانی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)

مکاریان مکاریان; راشد محصل راشد محصل; بنایان اول بنایان اول; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza

نجفی نجفی; کوچکی کوچکی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; راستگو راستگو