دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

آل ابراهیم آل ابراهیم; راشد محصل راشد محصل; میقانی میقانی; باغستانی باغستانی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; پهلوانی پهلوانی

بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی

امامی امامی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; قدرت نما قدرت نما; حافظیان حافظیان

تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در

پارسا پارسا; كوچكی كوچكی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; قائمی قائمی

تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز

پورطوسی پورطوسی; راشد محصل راشد محصل; پارسا پارسا; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; محمدوند محمدوند

ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

تبریزی تبریزی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم

اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک

جهان جهان; كوچكی كوچكی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; دهقانی پور دهقانی پور

مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی

سلطانی سلطانی; رحیم زاده خوئی رحیم زاده خوئی; کوچکی کوچکی; جوانشیر جوانشیر; سلطانی سلطانی

تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)

صفاهانی صفاهانی; کامکار کامکار; زند زند; باقرانی باقرانی; باقری باقری

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه

فاضلی كاخكی فاضلی كاخكی; صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی; زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی; عزت احمدی عزت احمدی

اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی

محلوجی محلوجی; شهابی شهابی; اسدی اسدی; جعفری جعفری