دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

اقبالی اقبالی; راشد محصل راشد محصل; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کازرونی منفرد کازرونی منفرد

بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌

باقری باقری; بابائیان جلودار بابائیان جلودار; حسن نتاج حسن نتاج

ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت

بهدانی بهدانی; جامی الاحمدی جامی الاحمدی

تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ

پورطوسی پورطوسی; راشد محصل راشد محصل; ایزدی دربندی ایزدی دربندی

تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان

کوچکی کوچکی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; لکزیان لکزیان; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

خرم دل خرم دل; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; قربانی قربانی

تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum)

خطیب خطیب; راشد محصل راشد محصل; گنجعلی گنجعلی; لاهوتی لاهوتی

اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک

رضوانی مقدم رضوانی مقدم; برومند رضا زاده برومند رضا زاده; محمد آبادی محمد آبادی; شریف شریف

ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه

عزیزی عزیزی; نظامی نظامی; خزاعی خزاعی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

قرخلو قرخلو; راشد محصل راشد محصل; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; زند زند; قنبری قنبری; دپرادو دپرادو

عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

کامل منش کامل منش; دری دری; قاسمی قاسمی; بی همتا بی همتا; درویش درویش

بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

کمندی کمندی; نظامی نظامی; کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris)

کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; سیاهمرگویی سیاهمرگویی; قرخلو قرخلو; راستگو راستگو; قائمی قائمی

بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)

کوچکی کوچکی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; عزیزی عزیزی; خزاعی خزاعی

اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده‌های 3F گندم دوروم

گل آبادی گل آبادی; ارزانی ارزانی; میر محمدی میبدی میر محمدی میبدی

بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

محمودی محمودی; کوچکی کوچکی; نظامی نظامی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

نوروز زاده نوروز زاده; راشد محصل راشد محصل; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کوچکی کوچکی; عباس پور عباس پور