دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه

فیضی اصل فیضی اصل; جعفرزاده جعفرزاده; عبدالرحمنی عبدالرحمنی; موسوی موسوی; کریمی کریمی

اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

یزدانی بیوکی یزدانی بیوکی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; خزاعی خزاعی; قربانی قربانی; آستارایی آستارایی

بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس

نامجویان نامجویان; رضایی رضایی; معینی‎زاده معینی‎زاده

بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز

رستم رستم; نبوی کلات نبوی کلات; صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی

تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز

جعفری جعفری; اردكانی اردكانی; اردكانی اردكانی; دری دری; دری دری; قنبری قنبری; قنبری قنبری; نبی ایلكایی نبی ایلكایی; ایلكایی ایلكایی

تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز

کافی کافی; خزاعی خزاعی; صبوری راد صبوری راد

تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت

محمدی آریا محمدی آریا; لكزیان لكزیان; حق نیا حق نیا

اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم

رحیمی زاده رحیمی زاده; كاشانی كاشانی; زراع فیض آبادی زراع فیض آبادی

ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج

رحیمی رحیمی; ربیعی ربیعی; رمضانی رمضانی; موافق موافق

بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

قربانی قربانی; کوچکی کوچکی; حسینی حسینی; جهانی جهانی; اسدی اسدی; عاقل عاقل; محمدآبادی محمدآبادی

بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی

نظامی نظامی; خمدی خمدی; خواجه حسینی خواجه حسینی; باقری باقری

چکیده های انگلیسی

چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل Pdf می توانید مشاهده فرمایید