دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید

جوادی جوادی; صابری صابری; آذری نصرآبادی آذری نصرآبادی; خسروی خسروی

بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی

پورامیر پورامیر; نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کوچکی کوچکی; قربانی قربانی

ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد

نظامی نظامی; صداقت‌خواهی صداقت‌خواهی; پرسا پرسا; پارسا پارسا; باقری باقری

اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز

عسگرپور عسگرپور; قربانی قربانی; کوچکی کوچکی; محمد آبادی محمد آبادی

آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی

اردکانی اردکانی; عباس زاده عباس زاده; شریفی‌عاشورآبادی شریفی‌عاشورآبادی

ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی

جامی معینی جامی معینی; مدرس ثانوی مدرس ثانوی; کشاورز کشاورز; سروش‌زاده سروش‌زاده; گنجعلی گنجعلی

بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند

حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف; نظامی نظامی; کمندی کمندی

بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17)

میرآخوری میرآخوری; پاک نژاد پاک نژاد; مرادی مرادی; اردکانی اردکانی; ناظری ناظری; پور جهرمی پور جهرمی

تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

راشد محصل راشد محصل; سراجچی سراجچی; افشاری افشاری; احیایی احیایی