دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت

نصیری محلاتی نصیری محلاتی; کوچکی کوچکی; جهان جهان

اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط

حسن زاده اول حسن زاده اول; کوچکی کوچکی; خزاعی خزاعی; نصیری محلاتی نصیری محلاتی

تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea)

علی علی; اسلامی اسلامی; بهدانی بهدانی; جامی الاحمدی جامی الاحمدی

غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم

محمدی ثانی محمدی ثانی; آستارایی آستارایی; فتوت فتوت; لکزیان لکزیان

تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران

امیر مرادی امیر مرادی; رضوانی مقدم رضوانی مقدم; عبداللهیـان نوقـابی عبداللهیـان نوقـابی

ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک

ایزدی ایزدی; راشد محصل راشد محصل; زند زند

آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت

بنایان بنایان; رحمتی رحمتی; غنی غنی; قویدل قویدل