دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی

مرتضی گلدانی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی; محمد کافی

( Sorghum bicolor L. C.V. Kimia) بررسی اثرات تنش خشکی سورگوم دانه ای

امید یونسی; فرزاد شریف زاده; علی احمدی

تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز

فرناز کردبچه; حمید رحیمیان مشهدی; محسن بهشتیان مسگران

تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند

حسن براتی محمودی; مجید جامی الاحمدی; محمدحسن راشد محصل; سهراب محمودی; نرگس شیخ زاده محمد آبادی

بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ

محمود قربانزاده نقاب; سید حسن مرعشی; فرج الله شهریاری احمدی; سعید ملک زاده شفارودی

پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik)

یاسر علی زاده; روح الله مرادی; احمد نظامی; حمیدرضا عشقی زاده

تأثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی

شهرام ریاحی نیا; حمید رضا خزاعی; خورشید رزمجو

بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن

هنگامه عطاردی; حمید ایران نژاد; امیر حسین شیرانی‌راد; رضا امیری; غلامعباس اكبری

عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند

بی بی الهه موسوی فر; محمد علی بهدانی; مجید جامی الاحمدی; سید علی موسوی فر