دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; مریم جهانی کندری; زینت برومند رضازاده
تعداد مشاهده : 1008 صفحه 301-309 PDF

تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.)

مهدی پارسا; علی گنجعلی; الیاس رضائیان زاده; احمد نظامی
تعداد مشاهده : 1007 صفحه 310-321 PDF

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت

حسین صداقت‌خواهی; مهدی پارسا; احمد نظامی; حسن پُرسا; عبدالرضا باقری
تعداد مشاهده : 892 صفحه 322-330 PDF
تعداد مشاهده : 874 صفحه 331-339 PDF

بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک

سید حسین ثنایی نژاد; علیرضا آستارایی; مرجان قائمی; پریسا میرحسینی
تعداد مشاهده : 1212 صفحه 348-355 PDF
تعداد مشاهده : 889 صفحه 356-367 PDF

ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی

محمد بنایان اول; سعید خانی نژاد; صادق قربانی; ایمان حسام عارفی
تعداد مشاهده : 714 صفحه 368-378 PDF
تعداد مشاهده : 867 صفحه 388-396 PDF
تعداد مشاهده : 825 صفحه 397-405 PDF

اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان

فرشید قادری فر; عبدالقدیر قجری; حمیدرضا صادق نژاد; عبدالرضا قرنجیکی
تعداد مشاهده : 894 صفحه 416-421 PDF
تعداد مشاهده : 921 صفحه 438-446 PDF

ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum)

مصطفی حسینی; رضا قربانی; محمد بازوبندی; علیرضا باقری
تعداد مشاهده : 9369 صفحه 463-473 PDF

تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

خدیجه علیجانی; محمدجعفر بحرانی; سید عبدالرضا کاظمینی
تعداد مشاهده : 964 صفحه 486-493 PDF
تعداد مشاهده : 858 صفحه 505-513 PDF
تعداد مشاهده : 1438 صفحه 525-534 PDF

تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری

سمیه فرودل; رضا صدرآبادی حقیقی; سید محسن نبوی كلات
تعداد مشاهده : 1134 صفحه 535-543 PDF