دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

(Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای

راضیه علیزاده; محمدرضا طارقیان; سهراب محمودی; رضا طباطبایی نیم آورد

تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد

آرش پاكمهر; مهدی راستگو; فرید شكاری; جلال صبا; اسماعیل زنگانی

(Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا

جعفر نباتی; محمد كافی; احمد نظامی; پرویز رضوانی مقدم; علی معصومی; محمد زارع مهرجردی

بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین

امیرحسین سعیدنژاد; پرویز رضوانی مقدم; حمیدرضا خزاعی; مهدی نصیری محلاتی

ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم

فؤاد حسینی; سید عطاالله سیادت; عبدالمهدی بخشنده; عبدالنور چعب

تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی

محمد فروزنده; علیرضا سیروس مهر; احمد قنبری; محمد رضا اصغری پور; عیسی خمری

به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر

اسماعیل نیرومند توماج; مجید جامی الاحمدی; احمد ریاسی; غلامرضا زمانی

ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس

شهربانو میردارمنصوری; نادعلی بابائیان جلودار; نادعلی باقری

بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

شهریار بابازاده; مسعود كاوسی; مهرداد اسفندیاری; مجید نحوی; مهرزاد اله قلی پور