دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد

مریم جهانی کندری; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; پرویز رضوانی مقدم
تعداد مشاهده : 1731 صفحه 468-475 PDF
تعداد مشاهده : 1716 صفحه 476-484 PDF

ارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگرد

معرفت مصطفوی‌راد; زین العابدین طهماسبی سروستانی; سید علی محمد مدرس ثانوی; امیر قلاوند
تعداد مشاهده : 1131 صفحه 495-502 PDF

ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت

علی دستمالچی; افشین سلطانی; ناصر لطیفی; ابراهیم زینلی
تعداد مشاهده : 1001 صفحه 511-521 PDF

بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L.

راهله رهباریان; رمضانعلی خاوری نژاد; علی گنجعلی; عبدالرضا باقری; فرزانه نجفی
تعداد مشاهده : 1051 صفحه 522-531 PDF
تعداد مشاهده : 1547 صفحه 532-545 PDF

بررسی روش های مختلف طبقه بندی در مطالعات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سید حسین ثنایی نژاد; علیرضا آستارایی; مرجان قائمی; پریسا میرحسینی; حسین زارع

تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده‌های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور

علیرضا فرید حسینی; علیرضا آستارایی; سید حسین ثنایی نژاد; پریسا میرحسینی موسوی
تعداد مشاهده : 1821 صفحه 577-582 PDF

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

سمیه عباسی; سعید ملک‌زاده شفارودی; کمال غوث; فرج ا... شهریاری
تعداد مشاهده : 805 صفحه 583-590 PDF
تعداد مشاهده : 1008 صفحه 591-602 PDF
تعداد مشاهده : 1027 صفحه 614-623 PDF

اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و

اکرم مهدی زاده; محمد علی ابوطالبیان; جواد حمزه یی; گودرز احمدوند; رعنا موسوی