پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر احترامیان احترامیان , بحرانی بحرانی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت آرمین آرمین , نور محمدی نور محمدی , زند زند , باغستانی باغستانی , درویش درویش چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی اسكندری اسكندری , آستارایی آستارایی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف اصغری‌پور اصغری‌پور , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه اكرمیان اكرمیان , حسینی حسینی , كازرونی منفرد كازرونی منفرد , رضوانی مقدم1 رضوانی مقدم1 چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس پهلوانی پهلوانی , محمدحسن محمدحسن , میقانی میقانی , باغستانی باغستانی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , آل ابراهیم آل ابراهیم چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک جهان جهان , كوچكی كوچكی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و حسینی حسینی , كوچكی كوچكی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، خزاعی خزاعی , ثابت تیموری ثابت تیموری , نجفی نجفی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و زند زند , نظام‌آبادی نظام‌آبادی , پورآذر پورآذر , باقرانی ترشیز باقرانی ترشیز , ‌باغستانی ‌باغستانی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 مقایسه آزمون‌های تراوش پتاسیم و هدایت الکتریکی صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) عزیزی عزیزی , نظامی نظامی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , خزاعی خزاعی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن کافی کافی , رستمی رستمی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران كوچكی كوچكی , نصیری نصیری , كمالی كمالی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های گنجعلی گنجعلی , پرسا پرسا , حجّت حجّت چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی , برومند رضازاده برومند رضازاده , تبریزی تبریزی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از نظامی نظامی , برزویی برزویی , جهانی جهانی , عزیزی عزیزی , شریف شریف چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد وفابخش وفابخش , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1386 بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای یدوی یدوی , زند زند , قلاوند قلاوند , آقا‌علیخانی آقا‌علیخانی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی آل ابراهیم آل ابراهیم , راشد محصل راشد محصل , میقانی میقانی , باغستانی باغستانی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , پهلوانی پهلوانی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی محلوجی محلوجی , شهابی شهابی , اسدی اسدی , جعفری جعفری چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی امامی امامی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , قدرت نما قدرت نما , حافظیان حافظیان چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه‌ای) (Amaranthus spp آینه بند آینه بند , آقاسی زاده آقاسی زاده , مسکر باشی مسکر باشی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در پارسا پارسا , كوچكی كوچكی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , قائمی قائمی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز پورطوسی پورطوسی , راشد محصل راشد محصل , پارسا پارسا , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , محمدوند محمدوند چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی تبریزی تبریزی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم تدین تدین , امام امام چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench جوادی جوادی , راشد محصل راشد محصل , آذری نصرآباد آذری نصرآباد چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک جهان جهان , كوچكی كوچكی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , دهقانی پور دهقانی پور چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی سلطانی سلطانی , رحیم زاده خوئی رحیم زاده خوئی , کوچکی کوچکی , جوانشیر جوانشیر , سلطانی سلطانی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) صفاهانی صفاهانی , کامکار کامکار , زند زند , باقرانی باقرانی , باقری باقری چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار(Cale`ndula officinalis L. ) عامری عامری , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه فاضلی كاخكی فاضلی كاخكی , صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی , زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی , عزت احمدی عزت احمدی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در9 منطقه از استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی کامکار کامکار , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1386 الگوهای زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش غرقابی گنجعلی گنجعلی , پالتا پالتا , ترنر ترنر چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری رضوانی مقدم رضوانی مقدم , نباتی نباتی , نوروززاده نوروززاده , محمدآبادی محمدآبادی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 مطالعه اثرات تداخلی تراکم های مختلف تاج خروس ) Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد سویا L.) Glycine max) سمائی سمائی , زند زند , دانشیان دانشیان چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم صالحی صالحی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز علیزاده علیزاده , طاووسی طاووسی , اینانلو اینانلو , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae غزائیان غزائیان , علیخانی علیخانی , لکزیان لکزیان , حق نیا حق نیا چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 تأثیر تلقیح ارقام لوبیا با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی (R. legominosarum biovar phaseoli) بر عملکرد دانه و تثبیت نیتروژن در منطقه شهرکرد قاسمی پیر بلوطی قاسمی پیر بلوطی , اله دادی اله دادی , اکبری اکبری , گل پرور گل پرور چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی کوچکی کوچکی , تبریزی تبریزی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , اصغری پور اصغری پور , خداشناس خداشناس چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 تاثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی و کلپوره کوچکی ` کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , عزیزی عزیزی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1383 اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) موسوی موسوی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رحیمیان رحیمیان , قنبری قنبری , بنایان بنایان , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان ابوالحسنی زراعتكار ابوالحسنی زراعتكار , لکزیان لکزیان , حق نیا حق نیا , آستارائی آستارائی , سرچشمه پور سرچشمه پور چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز اندرزیان اندرزیان , بخشنده بخشنده , بنایان اول بنایان اول , امام امام چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل بهرامی بهرامی , بی همتا بی همتا , سالاری سالاری , سلوکی سلوکی , یوسفی یوسفی , وهابی وهابی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت پورطوسی پورطوسی , راشد محصل راشد محصل , پارسا پارسا , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , محمدوند محمدوند چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران تکاسی تکاسی , راشد محصل راشد محصل , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , آقاجانزاده آقاجانزاده , کازرونی منفرد کازرونی منفرد چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس(L. Onobrychis viciifolia) به محلول پاشی نیتروژن ، آهن و روی در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری تدین تدین , رئیسی رئیسی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L.) ) جوادی جوادی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و عدس (Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده جهانی جهانی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) حسینی حسینی , ملافیلابی ملافیلابی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره‌زایی ژنوتیپ‌های دسی و کابلی نخود (Cicer arietinum L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی خزاعی خزاعی , پارسا پارسا , حسین پناهی حسین پناهی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت علوفه‌ای در استان مرکزی ساجدی ساجدی , اردکانی اردکانی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصارة‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظام‌های کشاورزی اکولوژیک قربانی قربانی , کوچکی کوچکی , اسدی اسدی , جهان جهان چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم Trifolium alexandrinum L.) ( قول لر عطا قول لر عطا , رئیسی رئیسی , نادیان نادیان چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) کوچکی کوچکی , تبریزی تبریزی , قربانی قربانی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزیش غلظت CO2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی تاثیر شرایط شوری حاکم بر گیاهان مادری روی بنیه بذور حاصل از آنها مجیدی هروان مجیدی هروان , یدلرلو یدلرلو چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus) موسوی سروینه باغی موسوی سروینه باغی , بهشتی بهشتی , جعفریانی جعفریانی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان ناصری پور یزدی ناصری پور یزدی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , قربانی قربانی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه نجیب نیا نجیب نیا , نظامی نظامی , باقری باقری , پرسا پرسا چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.) وفابخش وفابخش , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1387 بررسی تاثیر شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک چند رقم گندم متحمل به شوری یدلرلو یدلرلو , مجیدی هروان مجیدی هروان چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 تعیین ضرایب حساسیت گندم زمستانه به تنش رطوبتی در مراحل مختف رشد در شرایط آب و هوایی مشهد آبخضر آبخضر , قهرمان قهرمان چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا ایزدی دربندی ایزدی دربندی , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 اثر رژیم رطوبتی در اوایل فصل بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم ورامین کاخکی کاخکی , کافی کافی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم خزاعی خزاعی , کافی کافی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری مشعوف مشعوف , اسماعیلی آزاد گله اسماعیلی آزاد گله , بابائیان جلو دار بابائیان جلو دار , کافی کافی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز نبی زاده مرو دست نبی زاده مرو دست , کافی کافی , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود (Cicer aritinum L.) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان وصال وصال , باقری باقری , نظامی نظامی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 مقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری صابری صابری , راشد محصل راشد محصل , کافی کافی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان زینلی زینلی , اکرم قادری اکرم قادری , سلطانی سلطانی , کشیری کشیری چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 بررسی اثرات تلقیح چهار سویه باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی کرج یادگاری یادگاری , اکبری اکبری , دانشیان دانشیان چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1382 بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای صالحیان صالحیان , قنبری قنبری , رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی , مجیدی مجیدی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد اشرافی اشرافی , بنایان اول بنایان اول , راشد محصل راشد محصل چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 بررسی دانش کشاورزی زیره‏کاران شهرستان سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن‏ تبرائی تبرائی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم تبریزی تبریزی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کوچکی کوچکی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 بررسی ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده جامی الاحمدی جامی الاحمدی , کافی کافی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana) زند زند , کوچکی کوچکی , رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی , دیهیم فرد دیهیم فرد , صوفی زاده صوفی زاده , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های مختلف روی دو واریته خارلته (Cirsium arvense L.) زند زند , موسوی موسوی , بیکی بیکی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 دورة بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط مشهد عباسپور عباسپور , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن کامکار کامکار , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , نجفی نجفی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان رشته‌های کشاورزی در ایران از اصول کشاورزی پایدار کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 اثر سطوح خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام دیم و آبی نخود در مشهد گلدانی گلدانی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1383 بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . ) ولی الله پور ولی الله پور , راشد محصل راشد محصل , قنبری قنبری چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار , لکزیان لکزیان , حق نیا حق نیا , سرچشمه پور سرچشمه پور چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم احمدی احمدی , آستارائی آستارائی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , کشاورز کشاورز چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تأثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز احمدیان احمدیان , قنبری قنبری , گلوی گلوی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) اصغری پور اصغری پور , راشد محصل راشد محصل , رفیعی رفیعی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج اویسی اویسی , رضوانی مقدم رضوانی مقدم , رستمی رستمی , باغستانی باغستانی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) برخی برخی , راشد محصل راشد محصل , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , حسینی حسینی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای جوادی جوادی , راشد محصل راشد محصل , زمانی زمانی , آذری نصرآباد آذری نصرآباد , موسوی موسوی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 تأثیر عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی گلرنگ در اصفهان سعیدی سعیدی , شهسواری شهسواری چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف علیمرادی علیمرادی , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی کازرونی منفرد کازرونی منفرد , کوچکی کوچکی , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , اقبالی اقبالی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1385 ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی کمیلی کمیلی , راشد محصل راشد محصل , قدسی قدسی , زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی چکیده
1 الی 25(از مجموع 895 مورد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>