علمی پژوهشی

بازدید: 172

تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد

هادی زرقانی, احمد نظامی, محمد خواجه حسینی, ابراهیم ایزدی در بندی
بازدید: 404

بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه

سرور خرم دل, پرویز رضوانی مقدم, افسانه امین غفوری, جواد شباهنگ
بازدید: 694

بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد

بیژن سعادتیان, فاطمه سلیمانی, گودرز احمدوند, سمیه وجدانی آرام
بازدید: 246
بازدید: 244
بازدید: 211