علمی پژوهشی

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری

رضوانی مقدم رضوانی مقدم, نباتی نباتی, نوروززاده نوروززاده, محمدآبادی محمدآبادی
بازدید: 395

میزان نیتروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش شوری در گندم

صالحی صالحی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 760

اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز

علیزاده علیزاده, طاووسی طاووسی, اینانلو اینانلو, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 1284

مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae

غزائیان غزائیان, علیخانی علیخانی, لکزیان لکزیان, حق نیا حق نیا
بازدید: 376

کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی

کوچکی کوچکی, تبریزی تبریزی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 800

مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران

کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, اصغری پور اصغری پور, خداشناس خداشناس
بازدید: 792
بازدید: 968

اثرات مقدار بذر و کود نیتروژن بر رقابت خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) با گندم پاییزه (Triticum aestivum L.)

موسوی موسوی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, رحیمیان رحیمیان, قنبری قنبری, بنایان بنایان, راشد محصل راشد محصل
بازدید: 920