علمی پژوهشی

اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata)

حسینی حسینی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم
بازدید: 226

بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)).

حسینی حسینی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 166
بازدید: 188

بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده

زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 884

بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز

عباسی علی کمر عباسی علی کمر, حجازی حجازی, اکبری اکبری, کافی کافی, زند زند
بازدید: 441

ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور

کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, تبریزی تبریزی, عزیزی عزیزی, جهان جهان
بازدید: 792

اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه

کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, عزیزی عزیزی
بازدید: 801

تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing)

ناظری ناظری, احمدی احمدی, تابعی تابعی, کوهستانی کوهستانی
بازدید: 252

آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم

نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کوچکی کوچکی
بازدید: 710