علمی پژوهشی

تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه

ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار, لکزیان لکزیان, حق نیا حق نیا, سرچشمه پور سرچشمه پور
بازدید: 514

تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم

احمدی احمدی, آستارائی آستارائی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کشاورز کشاورز
بازدید: 735
بازدید: 520

تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج

اویسی اویسی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, رستمی رستمی, باغستانی باغستانی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 820

اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای

جوادی جوادی, راشد محصل راشد محصل, زمانی زمانی, آذری نصرآباد آذری نصرآباد, موسوی موسوی
بازدید: 589

ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف

علیمرادی علیمرادی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی
بازدید: 722

بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی

کازرونی منفرد کازرونی منفرد, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, اقبالی اقبالی
بازدید: 702

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی

کمیلی کمیلی, راشد محصل راشد محصل, قدسی قدسی, زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی
بازدید: 438
بازدید: 215

اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی

لله گانی لله گانی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 675

روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)

مکاریان مکاریان, راشد محصل راشد محصل, بنایان اول بنایان اول, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 722

بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza

نجفی نجفی, کوچکی کوچکی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, راستگو راستگو
بازدید: 696