علمی پژوهشی

مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه

فیضی اصل فیضی اصل, جعفرزاده جعفرزاده, عبدالرحمنی عبدالرحمنی, موسوی موسوی, کریمی کریمی
بازدید: 397

اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

یزدانی بیوکی یزدانی بیوکی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, خزاعی خزاعی, قربانی قربانی, آستارایی آستارایی
بازدید: 627

بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس

نامجویان نامجویان, رضایی رضایی, معینی‎زاده معینی‎زاده
بازدید: 192

بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز

رستم رستم, نبوی کلات نبوی کلات, صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی
بازدید: 162

تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز

جعفری جعفری, اردكانی اردكانی, اردكانی اردكانی, دری دری, دری دری, قنبری قنبری, قنبری قنبری, نبی ایلكایی نبی ایلكایی, ایلكایی ایلكایی
بازدید: 316
بازدید: 200
بازدید: 309

تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز

کافی کافی, خزاعی خزاعی, صبوری راد صبوری راد
بازدید: 377

تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت

محمدی آریا محمدی آریا, لكزیان لكزیان, حق نیا حق نیا
بازدید: 344
بازدید: 288

اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم

رحیمی زاده رحیمی زاده, كاشانی كاشانی, زراع فیض آبادی زراع فیض آبادی
بازدید: 195

ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج

رحیمی رحیمی, ربیعی ربیعی, رمضانی رمضانی, موافق موافق
بازدید: 359

بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

قربانی قربانی, کوچکی کوچکی, حسینی حسینی, جهانی جهانی, اسدی اسدی, عاقل عاقل, محمدآبادی محمدآبادی
بازدید: 229
بازدید: 530

بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی

نظامی نظامی, خمدی خمدی, خواجه حسینی خواجه حسینی, باقری باقری
بازدید: 411

چکیده های انگلیسی

چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل Pdf می توانید مشاهده فرمایید
بازدید: 184