علمی پژوهشی

مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه

فیضی اصل فیضی اصل, جعفرزاده جعفرزاده, عبدالرحمنی عبدالرحمنی, موسوی موسوی, کریمی کریمی
بازدید: 387

اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال

یزدانی بیوکی یزدانی بیوکی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, خزاعی خزاعی, قربانی قربانی, آستارایی آستارایی
بازدید: 614

بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس

نامجویان نامجویان, رضایی رضایی, معینی‎زاده معینی‎زاده
بازدید: 188

بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز

رستم رستم, نبوی کلات نبوی کلات, صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی
بازدید: 155

تأثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفیددر شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز

جعفری جعفری, اردكانی اردكانی, اردكانی اردكانی, دری دری, دری دری, قنبری قنبری, قنبری قنبری, نبی ایلكایی نبی ایلكایی, ایلكایی ایلكایی
بازدید: 308
بازدید: 195
بازدید: 304

تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز

کافی کافی, خزاعی خزاعی, صبوری راد صبوری راد
بازدید: 371

تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت

محمدی آریا محمدی آریا, لكزیان لكزیان, حق نیا حق نیا
بازدید: 337
بازدید: 282

اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم

رحیمی زاده رحیمی زاده, كاشانی كاشانی, زراع فیض آبادی زراع فیض آبادی
بازدید: 190

ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج

رحیمی رحیمی, ربیعی ربیعی, رمضانی رمضانی, موافق موافق
بازدید: 348

بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

قربانی قربانی, کوچکی کوچکی, حسینی حسینی, جهانی جهانی, اسدی اسدی, عاقل عاقل, محمدآبادی محمدآبادی
بازدید: 221
بازدید: 518

بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی

نظامی نظامی, خمدی خمدی, خواجه حسینی خواجه حسینی, باقری باقری
بازدید: 401

چکیده های انگلیسی

چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل چکیده های انگلیسی کلیه مقالات را در فایل Pdf می توانید مشاهده فرمایید
بازدید: 178