علمی پژوهشی

بازدید: 283
بازدید: 201

اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم

توکلی کاخکی توکلی کاخکی, بهشتی بهشتی, کاظمی کاظمی
بازدید: 224
بازدید: 159

اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

فلاحی فلاحی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 698

مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد

موسوی موسوی, سوری سوری, زیدعلی زیدعلی, آزادبخت آزادبخت, غیاثوند غیاثوند
بازدید: 326
بازدید: 159
بازدید: 170
بازدید: 750

اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان

میرطاهری میرطاهری, سیادت سیادت, نجفی نجفی, فتحی فتحی, عالمی سعید عالمی سعید
بازدید: 290
بازدید: 181

تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. )

کوچکی کوچکی, علیزاده علیزاده, گنجعلی گنجعلی
بازدید: 779
بازدید: 247

اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره

موسوی فر موسوی فر, بهدانی بهدانی, جامی الاحمدی جامی الاحمدی, حسینی بجد حسینی بجد
بازدید: 175
بازدید: 169