علمی پژوهشی

بازدید: 289
بازدید: 209

اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم

توکلی کاخکی توکلی کاخکی, بهشتی بهشتی, کاظمی کاظمی
بازدید: 238
بازدید: 165

اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

فلاحی فلاحی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 707

مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد

موسوی موسوی, سوری سوری, زیدعلی زیدعلی, آزادبخت آزادبخت, غیاثوند غیاثوند
بازدید: 337
بازدید: 164
بازدید: 183
بازدید: 763

اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان

میرطاهری میرطاهری, سیادت سیادت, نجفی نجفی, فتحی فتحی, عالمی سعید عالمی سعید
بازدید: 306
بازدید: 185

تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L. )

کوچکی کوچکی, علیزاده علیزاده, گنجعلی گنجعلی
بازدید: 788
بازدید: 252

اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره

موسوی فر موسوی فر, بهدانی بهدانی, جامی الاحمدی جامی الاحمدی, حسینی بجد حسینی بجد
بازدید: 180
بازدید: 175