علمی پژوهشی

بازدید: 285
بازدید: 623

بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.)

محمد گلباشی, محسن ابراهیمی, سعید خاوری خراسانی, محمدحسین صبور
بازدید: 198

اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی

تكتم چمنی اصغری, سهراب محمودی, محمدحسن راشد محصل, غلامرضا زمانی
بازدید: 318

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 318