علمی پژوهشی

(Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای

راضیه علیزاده, محمدرضا طارقیان, سهراب محمودی, رضا طباطبایی نیم آورد
بازدید: 218
بازدید: 467

تأثیر پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید بر برخی از ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و عملکرد

آرش پاكمهر, مهدی راستگو, فرید شكاری, جلال صبا, اسماعیل زنگانی
بازدید: 149

(Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا

جعفر نباتی, محمد كافی, احمد نظامی, پرویز رضوانی مقدم, علی معصومی, محمد زارع مهرجردی
بازدید: 571

بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین

امیرحسین سعیدنژاد, پرویز رضوانی مقدم, حمیدرضا خزاعی, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 777

ارزیابی تأثیر تنش کمبود اکسیژن بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم

فؤاد حسینی, سید عطاالله سیادت, عبدالمهدی بخشنده, عبدالنور چعب
بازدید: 178
بازدید: 156

تأثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی

محمد فروزنده, علیرضا سیروس مهر, احمد قنبری, محمد رضا اصغری پور, عیسی خمری
بازدید: 154

به تراکم و تاریخ کاشت در (Lathyrus sativus L.) واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر

اسماعیل نیرومند توماج, مجید جامی الاحمدی, احمد ریاسی, غلامرضا زمانی
بازدید: 256
بازدید: 271

ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس

شهربانو میردارمنصوری, نادعلی بابائیان جلودار, نادعلی باقری
بازدید: 157

بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج

شهریار بابازاده, مسعود كاوسی, مهرداد اسفندیاری, مجید نحوی, مهرزاد اله قلی پور
بازدید: 140
بازدید: 134
بازدید: 140