دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1390 
12. بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.)

صفحه 103-113

10.22067/gsc.v9i1.10502

محمد گلباشی؛ محسن ابراهیمی؛ سعید خاوری خراسانی؛ محمدحسین صبور


15. اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی

صفحه 131-138

10.22067/gsc.v9i1.10505

تکتم چمنی اصغری؛ سهراب محمودی؛ محمدحسن راشد محصل؛ غلامرضا زمانی