مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر
( زهرا امین ; سیف اله فلاح ; علی عباسی سوركی )
580 چکیده   PDF
جلد 15 شماره 4 سال 1396 بررسی تأثیر سلنیوم و روش‌های مصرف کود سرک اوره بر عملکرد دانه و اجزای آن و صفات کیفی گندم در شرایط دیم
( محمد کونانی ; نورعلی ساجدی ; محمد رضا سبحانی )
437 چکیده   PDF
جلد 9 شماره 2، سال 1390 پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik)
( یاسر علی زاده ; روح الله مرادی ; احمد نظامی ; حمیدرضا عشقی زاده )
410 چکیده   PDF
جلد 13 شماره 3 سال 1394 اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی)
( داود امیدی نسب ; محمدحسین قرینه ; عبدالمهدی بخشنده ; مهران شرفی زاده ; علیرضا شافعی نیا ; عزیزه سقلی )
291 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی
( حامد جوادی ; محمد جواد ثقه الاسلامی ; سید غلامرضا موسوی )
273 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 4 سال 1393 واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد
( فاطمه جوادی هدایت آباد ; احمد نظامی ; محمد کافی ; جواد شباهنگ )
255 چکیده   PDF
جلد 9 شماره 3 سال 1390 ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum)
( مصطفی حسینی ; رضا قربانی ; محمد بازوبندی ; علیرضا باقری )
202 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 3 سال 1393 کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)
( کمال شیردل ; شهلا امانی ; مهرداد یارنیا ; عزیز جوانشیر ; عادل دباغ محمدی نسب )
189 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 4 سال 1393 تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)
( مجید دشتی ; محمد کافی ; حسین توکلی ; مهدی میرزا )
181 چکیده   PDF
جلد 15 شماره 2 سال 1396 بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب
( پریسا جمشیدی ; مهدی برادران فیروزآبادی ; حکیمه علومی ; هرمزد نقوی )
178 چکیده   PDF