مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 کنترل علف هرز گل جالیز در مزرعه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)
( کمال شیردل ; شهلا امانی ; مهرداد یارنیا ; عزیز جوانشیر ; عادل دباغ محمدی نسب )
175 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 4 سال 1393 واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد
( فاطمه جوادی هدایت آباد ; احمد نظامی ; محمد کافی ; جواد شباهنگ )
173 چکیده   PDF
جلد 13 شماره 3 سال 1394 اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی)
( داود امیدی نسب ; محمدحسین قرینه ; عبدالمهدی بخشنده ; مهران شرفی زاده ; علیرضا شافعی نیا ; عزیزه سقلی )
170 چکیده   PDF
جلد 9 شماره 1 سال 1390 بررسی تأثیر تنش شوری بر رشد رویشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت مالون دی آلدهید برگ ارقام کلزا
( روزبه فرهودی )
142 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه
( شهرام نظری ; فائزه زعفریان ; اسفندیار فرهمندفر ; اسکندر زند ; سلمان عظیمی سوران )
135 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 4 سال 1393 تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)
( مجید دشتی ; محمد کافی ; حسین توکلی ; مهدی میرزا )
128 چکیده   PDF
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی
( سودابه نورزاد ; احمد احمدیان ; محمد مقدم )
127 چکیده   PDF
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر
( زهرا امین ; سیف اله فلاح ; علی عباسی سوركی )
123 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی
( حامد جوادی ; محمد جواد ثقه الاسلامی ; سید غلامرضا موسوی )
102 چکیده   PDF
جلد 12 شماره 3 سال 1393 بررسی توان رقابتی ژنوتیپ های مختلف لوبیا در برابر علف‌های هرز
( روح اله امینی ; حسین پژگان ; عادل دباغ محمدی نسب )
102 چکیده   PDF