مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا

CAPTCHA Image