مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا